شماره صفر: ذهن

رابطۀ ذهن با ریاضی چیست؟

رابطه روانشناسی و ریاضی

 

رابطۀ ذهن با ریاضی چیست؟

همانطورکه در فصول قبل خواندید ذهن آ گاهی یا حضور ذهن به معنای آ گاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزهها است بهطوریکه بهتر بتوانیم آنها را مدیریت و تنظیم کنیم.

به عبارت دیگر ذهنآ گاهی به معنای توجه کردن به شیوهای خاص است؛ یعنی توجه و تمرکزی که سه عنصر در آن دخالت دارد:

 

۱ .بودن در حال حاضر

۲ .هدفمند

۳ .بدون قضاوت

این نوع توجه موجب افزایش آ گاهی، شفافیت و وضوح و پذیرش واقعیت حال حاضر میشود .بدین ترتیب متوجه میشویم که زندگی ما فقط درحالحاضر رخ داده و گرهگشایی میشود .اگر کامل حضور نداشته باشیم نمیتوانیم تشخیص دهیم که دقیقا چه امکاناتی وجود دارد؟ چطور میتوانیم به امکانات دسترسی داشته باشیم؟ و چگونه تغییر شکل و رشد ایجاد کنیم؟

در تئوری های معاصر که بر پایۀ پژوهشهای علمی دربارهی مغز است، ذهن را انعکاسی از فعالیتهای درون کاسۀ سر که مغز در آن قرار دارد میدانند که دارای دو جلوۀ خودآ گاه و ناخودآ گاه است.این اطلاعات میتواند ضرورت و نیاز به توجه در رشد و توانایی ذهنآ گاهی را در آدمی بال ببرد .شناخت روشها و راههای توانمندسازی ذهن برای بهرهوری بیشتر از موقعیتها، میتواند ما را سریعتر به تعالی برساند. یادگیری مهارت کار با« چرتکه »روشی است که برای ارتقا عملکردها و محاسبات ذهنی و همچنین بالبردن سطح دقت و توجه و تمرکز که اساس ذهنآ گاهی میباشند، از سال 1390 در ایران به کار برده میشود.

 

آموزش به کودکان

با آموزش این مهارت به کودکان، پس از گذشت ترمهای اولیه، تصویرسازی ذهنی از چرتکه در نیمکره راست نقش میگیرد و کودکان، بدون نیاز به ابزار چرتکه با تصویر نقشبسته از چرتکه در ذهن، محاسبات ریاضی انجام میدهند .

 

انجام این عملیات نیاز به دقت و توجه ویژه دارد که بتوانند در کمترین زمان، بالاترین عملکرد را داشته باشند. تحقیقات انجام شده در زمینۀ ارتقا عملکرد مغز ریاضی با ابزاری به نام چرتکه، بهوسیلۀ تصویربرداری مغناطیسی از  عملکرد مغز گرفته شده، نشان میدهد که در این روش قسمتهای مختلفی از مغز در هنگام عملیات فعال هستند، برای مثال وقتی کودکی در حال شنیدن لیست اعداد برای جمع، منها، تفریق و ضرب میباشند مرکز دقت و توجه که در مغز قرار دارد، فعال است، همچنین قسمت لب گیجگاهی که هنگام شنیدن و ادراک شنیداری فعال میگردد، به فعالیت مشغول است

در هنگام انجام عملیات با استفاده از چرتکه ذهنی، سمت راست مغز و هنگام پاسخ زبانی، سمت چپ مغز قسمت( بروکا) فعال میباشد

تحقیقات به وسیلۀ تصویربرداری از مغز اطلاعاتی در مورد منطقه فرونتال (پیش بیشانی )به ما میدهد که تمامی اطلاعات از مناطق مختلف مغزی به پریفرونتال میرود و در این قسمت از مغز تصمیم گیری در مورد اینکه چه اطلاعاتی ذخیره شود و چه اطلاعاتی نیاز به ذخیره شدن ندارند، گرفته میشود و در حقیقت فیلتر اطلاعاتی در قسمت پریفرونتال قرار دارند که این فیلتر توجه میباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن